PEDAGOGISK PROFIL

Vår pedagogiska profil utrycker vår strävan – vad vi vill vara och vad vi står för.
Nya Sandlyckeskolans profil baseras på modern forskning och beprövad erfarenhet och kommer med sitt hållbarhetsfokus att vara unik för svensk grundskola.

Med fokus på måluppfyllelse och barns utveckling bygger skolprofilen på ett pedagogiskt arbetssätt i kombination med idrott och rörelse för en optimerad kunskapsutveckling hos eleverna.

 

Profilen handlar om att varje individ ska få chans att lära för livet, stärka sin positiva självbild, sin sociala förmåga, sin framtidstro och utvecklas för att nå sin fulla potential, inte bara till vad de tror att de kan uppnå, utan möjligheterna att utvecklas långt bortom vad de själva anar.  Vi vill även skapa en känsla av sammanhang där faktum att individen, kollektivet och omgivningen inte går att skilja åt när det handlar om välmående samt möjligheten till att lyckas. Detta är för oss hållbar utveckling ur alla perspektiv – för den hållbara människan och det hållbara samhället.

 

Hållbarhet har tidigare främst associerats med miljö- och klimatfrågor men det handlar till lika stora delar om social hållbarhet där alla individer deltar på lika villkor, möjligheten att leva ett gott liv med god hälsa och där man känner tillit till varandra. Hållbarhet på Nya Sandlyckeskolan kommer att genomsyra hela skolverksamheten. Allt från hur vi organiserar skoldagen så att den är hållbar för elever och personal med ämnes- och åldersöverskridande arbeten, till idrott och rörelse varje dag, till mer utomhuspedagogik, till kreativt arbete, till hållbar matbespisning, våra värderingar och till samarbeten med lokala näringslivet och föreningar. För oss innefattar även hållbarhet att vara förändringsbar och som friskola har Nya Sandlyckeskolan en möjlighet att snabbt anpassa sig och arbeta efter att skolan hela tiden är aktuell och följer ny forskning, Nya Sandlyckeskolan kan till och med komma att bli en plats där vi är med och skapar framtiden.

Skolans Mål
 

 • Skapa ett Lärande för livet
  Eleverna utvecklar sin vilja och lust att lära genom utmanande och varierad pedagogik där de får använda sin kreativitet, kommunicera, tänka kritiskt och lösningsinriktat och får utöva inflytande över skolarbetet, både direkt och övergripande.

   

 • Utveckla en Positiv självbild
  Eleverna är trygga i sig själva - syns, trivs och får utvecklas utifrån sina egna förutsättningar.

 

 • Utveckla en Social förmåga
  Eleverna utvecklar sin förståelse och respekt för andra människor, olika kulturer, mänskliga rättigheter, jämställdhet och tolerans.

 

 • Utveckla en Framtidstro
  Eleverna är medvetna om att de kan påverka sin omgivning och livsstil i en positiv och hållbar riktning.

 

Med hjälp av en kompetent personal och duktiga pedagoger kommer vi att lyckas med vårt uppdrag.

 

 

Hållbar undervisning

Det hör till skolans uppdrag att stärka våra barn med kunskap, värderingar och förmågor som de behöver för att få leva i en hållbar framtid. I det hållbara samhället behövs bland annat en förmåga till kritiskt tänkande och problemlösning. Genom att använda en mångfald av undervisningsmetoder görs undervisningen mer intressant och fler elever kommer ta till sig de viktiga kunskaperna och utveckla ett kritiskt tänkande. Nyckeln för att lyckas med skolans uppdrag anser vi är att eleverna ska uppleva skoldagen och innehållet som meningsfullt, relevant och angeläget för dem. För att säkerhetsställa att vi når elevernas ”verklighet” kommer vi att ha mer ämnesövergripande undervisning, mer demokrati och en möjlighet för eleverna att själva påverka verksamhetens innehåll.  

 

 • Elevernas skolarbeten kopplas till verksamheter som drivs av lokala aktörer av skilda slag.

 • Eleverna får möjlighet att sprida det de lärt sig genom utställningar, teateruppsättningar, öppna hus, delaktighet i samhällsfrågor med mera.

 • Skolan bjuder in föräldrar att delta i verksamheten och ta del av vad och hur skolan arbetar.

 • Vi lyfter fram och jobbar med aktuella händelser i elevernas närmiljö.

 • Använda informations- och kommunikationsteknik IKT som ett naturligt läromedel.

 • Arbeta tematiskt och ämnesövergripande i alla årskurser.

 • Vi arbetar i åldersblandade klasser, där varje elev utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå och utifrån sina förutsättningar.

 • Låter naturen var det det förlängda klassrummet och en naturlig del av verksamheten.

 

Hållbar skolmiljö

Skolan är omringad av åkrar, skog, hav och ängar som öppnar upp ett exklusivt klassrum. Skolgården, naturen och det omgivna samhället blir elevernas förlängda klassrum. Att lämna klassrummet sätter elevernas egna frågor och förstahandserfarenheter i centrum och eleverna får genom det möjlighet att förstå hur saker och ting hänger samman.

Utomhuspedagogikens erbjuder kvaliteter som att uppleva med många sinnen och vi är övertygade om att teoretisk inlärning blandad med praktiskt utövande skapar de bästa förutsättningarna för ett gott lärande. För att på riktigt kunna ta in naturen i undervisningen och förstå hur saker fungerar är vår ambition är att ha välutrustade specialsalar för undervisning med laborationer.


En vision är att skapa skolans egna trädgårdsland, ha egna bikupor och egna höns, allt för att få en förbättrad matkultur, förståelse för fröets utveckling och kunskap om naturens kretslopp. Vår vision är även att uppdatera skolfastigheten enligt den nationella standarden för en miljöbyggnad, tillexempel låg energiförbrukning, bra materialval, god inomhusmiljö, bergvärme för uppvärmning och solceller för att ge skolan el.  En uppdaterad skolfastighet i kombination med skolans stora, gröna skolgård med tillhörande fruktträdgård kommer att skapa en unik plats för skolans verksamhet.
 

Närproducerad mat, upphandling och inköp av skolmaterial, sopsortering, minska matsvinnet är fler delar i verksamheten som kommer involveras i arbetet för en hållbar skola och för att minska skolans ekologiska fotavtryck.

Nya Sandlyckeskolan är den trygga skolan där alla får utvecklas och lära med nyfiket sinne. Vår pedagogik är utformad för att du ska känna arbetsglädje och lust att lära. Hos oss kan alla elever nå längre än de själva tror är möjligt. I en trygg miljö där du får vara dig själv skapar vi en skola där du trivs och utvecklas.

Bjorn%20Dahlback_edited.jpg

"Det är viktigt att tidigt i livet se betydelsen av hållbarhet och alla dimensioner av hållbarhet.
Skolor som så tydlig väljer en hållbarhetsprofil som Nya Sandlyckeskolan gör behövs."

 

Björn Dahlbäck
Fil dr marinbiologi, aktiv i Naturskyddsföreningen, tidigare chef för Polarforskningssekretariatet. Bjärebo

Ta vara på möjligheten att påverka ditt barns skolgång och framtid genom att anmäla ditt intresse till Nya Sandlyckeskolan!

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott,

hälsa och naturvetenskap skapar gemenskap.