IDROTT & NATUR

IDROTT

Hälsa och välmående är viktigt för elevens förmåga att ta till sig ny kunskap. På Nya Sandlyckeskolan är eleverna i en miljö där vi månar om att de ska må bra såväl fysiskt och psykiskt som socialt. På så sätt får de de bästa förutsättningarna för utveckling, lärande och kunskapsinhämtning.

 

Från förskoleklass till årskurs tre får du som elev en allsidig introduktion till olika idrotter genom att prova på så många sporter som möjligt. Från årskurs fyra får du utöver allsidig rörelse och idrott möjligheten att välja en sport att fördjupa dina kunskaper inom.

 

Forskning och beprövad erfarenhet visar tydligt att de barn som rör sig regelbundet hanterar skolarbetet och skolsituationen bättre än de barn som rör sig mer sällan. Fysisk aktivitet har direkta effekter på hjärnans utveckling hos barn, och funktioner som minne, inlärning samt förmågan att hålla koncentrationen på topp under en längre tid förbättras.

Idrott och rörelse ger även utlopp för glädje och spontanitet samtidigt som barnen får utmaningar och mål att sträva efter. Genom att nå ett uppsatt mål och att lyckas göra saker fysiskt förstärks elevers självförtroende som dessutom smittar av sig på skolarbetet. Att få kämpa tillsammans med andra för att nå ett mål bidrar dessutom till social utveckling, ökad förståelse för andra och deras förmåga, samt att de utvecklar förmågan att respektera och ta hänsyn till kamrater och ledare.


Vi kommer att ge eleverna en mix av prestationsidrott och kravlös rörelse och den kommer att vara allsidig och bygga på barnens eget behov och förutsättningar samt ta hänsyn till variationer i utvecklingstakt.

 

Idrottsprofil för lågstadiet:

Åk F-3 har möjlighet till idrott och rörelse alla veckans skoldagar, med fokus på rörelseglädje, utveckling av motorik, konditionsträning, och för att introducera olika sporter samt ge dem möjlighet att få ett livslångt intresse för idrott och rörelse.


Exempel på upplägg för en skolvecka:

  • 1 lektion med rörelse tillsammans med klassläraren

  • 2 idrottslektioner med idrottslärare

  • 1 lektioner med ledare från förening, t.ex. Kulturskolan, Friskis & Svettis

  • 1 idrottsaktivitet på fritids

Idrottsprofil för mellanstadiet:
Åk 4-6 har möjlighet till idrott alla veckans skoldagar. 3 dagar är obligatoriska medan eleverna själva kan addera en idrottslektion till genom ”elevens val”. Genom fritidsklubben erbjuds fler idrottstillfällen.

 

Exempel på upplägg för en skolvecka:

  • 2 idrottslektioner med idrottslärare

  • 1 lektioner med rörelse tillsammans med klasslärare

  • 2 idrottslektioner på elevens val – här får eleven välja en sport att specialisera sig i. (Utifrån elevernas intresse och skolans möjlighet till utrustning och ledare kommer skolan erbjuda några olika sporter att välja mellan).

    + Idrottsaktiviteter på fritidsklubben – (Utifrån elevernas intresse och skolans möjlighet till utrustning och ledare kommer skolan erbjuda några olika sporter att välja mellan).

 

Hur schemalägger man idrott varje dag?
Genom att använda elevens val, fritidsverksamheten, skolans val samt genom att utöka skoldagen med 10 minuter/dag kan vi säkerhetsställa att eleverna får idrott och rörelse varje dag utan att ta värdefull tid från andra ämnen.

                                     ______________________________________

 

 

NATUR
Vilken kunskap kan vara mer värdefull än den som beskriver oss själva och den värld vi lever i? Alla människor mår bättre, blir starkare och friskare av att vistas utomhus regelbundet. Forskning visar även att det höjer barnens kreativitet och koncentrationsförmåga. Vår pedagogik bygger på ett aktivt lärande där elevernas egna upplevelser, upptäckter och sinnesintryck är i fokus. Eleverna blir engagerade och kommer lättare ihåg vad de lärt sig i skolan då kunskapen förankras i verkligheten. Utomhusaktiviteter svetsar också samman klassen till en grupp som samarbetar bättre även i klassrummet. Därför vill vi göra naturen och närområdet till skolans förlängda klassrum och en självklar del av skolans verksamhet.

Fokus på naturvetenskap
Naturvetenskap ger en unik möjlighet till att utveckla elevernas förståelse kring sig själva, och hur deras omvärld fungerar. Med en kombination av utomhuspedagogik och laborationer vill vi skapa förståelse för sambanden i naturen, i samhället och i människan, samt utveckla elevernas förmåga till problemlösning, att tänka kritiskt och hitta logiska förklaringar.

 

Barnen introduceras från början till ett naturvetenskapligt perspektiv på omvärlden. Redan från de lägsta årskurserna får de göra experiment på kemi- och fysiklektionerna. Skolans arbetssätt kommer att präglas av lektioner med inspirerande pedagoger, praktiska övningar, utomhuspedagogik, laborationer, projektorienterad tematisk undervisning, samt studiebesök och utställningar. 

Matematik

Med utgångspunkt i det konkreta och visuella vill vi göra matematiken spännande och utmanande. Med metoder så som Singapore-matte kommer kunskaper i matematik att fördjupas. Grundsynen att alla kan utvecklas i matte genomsyrar undervisningen och de matematiska problemen kan lätt fördjupas eller förenklas för att utmana elever utifrån deras olika förutsättningar. Det finns många exempel på tydliga resultatförbättringar från de skolor runt om i världen som infört Singapore-matte.

Eleverna på mellanstadiet kommer även få möjligheten att välja att specialisera sig inom Naturvetenskap på elevens val.

 

 

Fam%20Strid_edited.jpg

"Kropp och knopp hänger ihop och vi är intresserade av att se en skola som ger våra barn en helhet, därför kommer vi att välja Nya Sandlyckeskolan."


Fredrik Strid

Pappa till Freja 11år, Loke & Idun 5år

EXPERTRÅD OCH VÄNFÖRENINGAR


För att säkerhetsställa ett aktuellt och kvalitativt innehåll på lektionerna och skolans profil kommer vi att koppla upp oss mot och samarbeta med andra organisationer och personer. Några av skolans experter och vänner: 

Ta vara på möjligheten att påverka ditt barns skolgång och framtid genom att anmäla ditt intresse till Nya Sandlyckeskolan!

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott,

hälsa och naturvetenskap skapar gemenskap.