Då Båstad kommun beslutat att stänga Sandlyckeskolan i Torekov har Stiftelsen Sankta Thora för avsikt att starta en F-6 skola med en idrott- och naturprofil i Torekov.


Stiftelsen måste kunna visa för Skolinspektionen att det finns ett tillräckligt stort intresse för Nya Sandlyckeskolan och den utbildning som vi vill erbjuda med start Ht 2022. Därför ber vi dig svara på en kort intresseanmälan nedan.

 

F-6 skola med idrott-och 
naturprofil i Torekov

Nya Sandlyckeskolan - Din skola - trygg och aktiv med naturen som yttre klassrum.
Genom en forskningsbaserad verksamhet där varje elevs utveckling står i fokus i kombination med en idrott- och naturprofil, vill vi ge eleverna den bästa förutsättningen för en lyckad skolstart och att lägga en stabil grund för fortsatta studier och för en ljus framtid. Här växer både människor och kunskap. 

 

Vi erbjuder en trygg skolgång med ett starkt engagemang för den enskilde individen och dennes personliga framsteg, samtidigt som laganda, öppenhet och hänsyn till andra står i fokus.

 

Vi välkomnar alla barn från hela kommunen - Här har alla en plats och alla kan lyckas!

 

Skola kommer att vara en icke vinstdrivande friskola där allt eventuellt överskott går direkt tillbaka till verksamheten och till barnen.

MÅLSÄTTNING

Nya Sandlyckeskolans främsta mål är att utmana och stötta eleverna i syfte att varje elev ska utvecklas till sitt bästa jag och nå de uppsatta kunskapsmålen. Vi kommer att sträva efter att var och en av skolans elever ska utvecklas till nyfikna, kunniga och omtänksamma personer som tror på sin förmåga att förstå sin omvärld och som vågar tänka kritiskt. Vi är måna om att ge alla elever en lugn och glädjefylld start på sin skolgång där elevernas starka relationer till kamrater och lärare lägger en stabil grund för lärande. Med den enskilde elevens framsteg i fokus vill vi utforma en högkvalitativ utbildning där alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar ska ges den allra bästa möjligheten att lyckas.

IDROTT & RÖRELSE

Aktuell forskning och beprövad erfarenhet visar tydligt att kombinationen idrott och skola stärker och gynnar barns kunskapsutveckling, såväl fysiskt som intellektuellt. Forskningsresultaten visar på att regelbundet idrottande bidrar till en förbättrad inlärnings- och koncentrationsförmåga, förbättrad motorik, starkare benstomme, förbättrat arbetsminne och välmående. Trots dessa forskningsresultat rör sig svenska barn alldeles för lite och skolundervisningen har blivit allt mer stillasittande, vilket får en betydande påverkan på barnens hälsa och skolgång. Därför kommer vi på Nya Sandlyckeskolan införa daglig idrott och rörelse i barnens skoldag.

NATUR

I vårt samhälle tar de stora frågorna avstamp i de naturvetenskapliga grunderna och de naturvetenskapliga ämnena blir allt mer viktiga oavsett vilken framtid eleven väljer. Mot den bakgrunden samt att Nya Sandlyckeskolan ligger mitt i Bjäres unika natur med ett ovärderligt inlärningsrum i närområdet har vi valt att lägga ett större fokus på natur och naturvetenskap. På Nya Sandlyckeskolan vill vi ta naturen in i klassrummet och klassrummet ut i naturen och genom en blandning av teori och praktik ta tillvara på elevernas nyfikenhet och upptäckarglädje, samt ge eleverna möjlighet att i tidig ålder utveckla sin förståelse och sin förmåga att se hur vårt samhälle och vår värld fungerar.

TRADITIONER

Med Nya Sandlyckeskolan startar vi upp en helt ny skola med ny profil, samtidigt vill vi knyta an till de traditioner som tidigare varit och det som gjort befintliga Sandlyckeskolan unik.

Sång, framträdande och kreativt skapande kommer att ha en naturlig plats i verksamheten. Likaså skolans Mysing där alla elever samlas en gång i månaden för att uppträda och redovisar för övriga klasser vad de arbetar med.

Skolans faddersystem blir en viktig del i kamratskap och det sociala utbytet och genom faddersystemet arbeta eleverna över klassgränserna och stöttar och hjälper varandra. Förutom återkommande tema- och friluftsdagar vill vi fortsätta låta alla i elever i årskurs 3 åka på Skåneresa där de besöker några av de platser som de läst om, t.ex. Ale stenar, Smygehuk, Tykarpsgrottan och Glimmingehus. 

Alla aktiviteter i skolverksamheten utgår från gemenskap, delaktighet och kamratskap, samt det vi ser ger en minnesvärd och utvecklande skolgång. 

Därför ska du välja Nya Sandlyckeskolan!

Du som elev:

 • Vill gå på en skola där du får mer idrott och rörelse på schemat än i andra skolor.

 • Vill ha en kreativ inlärningsmiljö.

 • Vill gå på en skola där du kan känna dig trygg och ha kompisar i olika åldrar.

 • Vill ha en engagerande och utmanande skolgång.

 • Vill gå på en skola där du är ute mer i naturen än på andra skolor.

 • Vill lära dig att stå på scen och tala inför andra.

 • Vill gå på en skola där hållbarhet är en central roll i verksamheten.

Du som vårdnadshavare:

 • Vill försäkra sig om att ditt barn utmanas efter sin förmåga.

 • Vill att ditt barn går på en skola med fokus på den enskilde elevens framsteg för att nå de uppsatta målen.

 • Vill försäkra sig om att ditt barn får sitt dagliga behov av rörelse.

 • Vill att ditt barn går på en skola med fokus på naturvetenskap.

 • Vill försäkra sig om att ditt barn har ätit näringsrik mat, lagad från grunden i skolans egna kök.

 • Vill att ditt barn går på en skola där kamratskap och inkluderande står i fokus.

 • Vill försäkra dig om att ditt barn fått sitt dagliga behov av utevistelse.

 • Vill ha tillgång till en fritidsverksamhet med åldersanpassad verksamhet för en aktiv fritid.

 • Vill att ditt barn går på en skola vars verksamhet grundar sig på aktuell och beprövad forskning.

 • Vill att ditt barn går på en skola som har kortare väg till beslut, där organisationen kan vara öppen för nya idéer om hur en bra skola bör fungera.

 • Vill att ditt barn ska gå på en skola där allt eventuellt överskott stannar i verksamheten och går till dina barns utbildning.

Malin%20Zelander_edited.jpg

"Vi vill att våra barn ska gå på Nya Sandlyckeskolan för det är en skola inriktad på att ge barnen sitt dagliga behov av rörelse, samt skapa nyfikenhet för naturen både praktiskt och teoretiskt."


Malin Zelander,

mamma till Sigrid 4år, Viggo 2år

Ta vara på möjligheten att påverka ditt barns skolgång och framtid genom att anmäla ditt intresse till Nya Sandlyckeskolan!

Välkommen på en spännande resa där kunskap, trygghet, idrott,

hälsa och naturvetenskap skapar gemenskap.